Trochę psychometrii

Informacje o stosowanym narzędziu testowym

  • Zinformatyzowany proces badania kwestionariuszem oraz obliczania i interpretacji jego wyników
  • Wystandaryzowane narzędzie oparte na pięcioczynnikowym modelu osobowości (popularnie nazywanym „Wielką Piątką”) zaadaptowanym specjalnie na potrzeby profilowania osobowości zawodowej
  • Badane predyspozycje są definiowane w kategoriach modyfikowalnych przekonań, postaw i zachowań (strategii działania)
  • Wyniki na poszczególnych skalach są interpretowane w kontekście wyników na pozostałych skalach oraz wymagań danej roli zawodowej lub warunków pracy na danym stanowisku
  • Użyteczny zarówno w selekcji i alokacji zawodowej jak i analizie potrzeb rozwojowych oraz kierowaniu karierą
  • Rekomendowany do badania osób dorosłych, przynajmniej ze średnim wykształceniem, zarówno osób aktywnych zawodowo, jak i tych, które dopiero się uczą (studenci)

 

Dwa najważniejsze kryteria dobrego testu to:

  1. Rzetelność czyli jak dobrze test mierzy to co powinien mierzyć
  2. Trafność czyli czy test mierzy to co powinien mierzyć

 

Rzetelność skal treściowych

Rzetelność skal treściowych, czyli skal, które są podstawą do sporządzenia diagnozy (skale superczynnikowe i czynnikowe) została określona w badaniach na kilku niezależnych próbach. Obliczono zarówno wskaźniki zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha, jak i wskaźniki stabilności bezwzględnej dla poszczególnych skal.
Skale superczynnikowe charakteryzują się bardzo wysokimi wskaźnikami rzetelności. Wskaźniki zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha czterech skal superczynnikowych wahają się (w zależności od próby badawczej) od 0,87 do 0,92 (średnia 0,89), natomiast wskaźniki stabilności bezwzględnej (retestowej) przyjmują wartość od 0,87 do 0,90 – średnia 0,89 – (w przypadku jednomiesięcznego odstępu między badaniami). Skale czynnikowe podobnie jak skale superczynnikowe cechują się wysoką rzetelnością. Wskaźniki zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha dwunastu skal czynnikowych wahają się (w zależności od próby badawczej) od 0,82 do 0,92 (średnia 0,86), natomiast wskaźniki stabilności bezwzględnej (retestowej) przyjmują wartość od 0,71 do 0,91 – średnia 0,83 – (w przypadku jednomiesięcznego odstępu między badaniami).

Trafność skal treściowych

Oceniono zarówno trafność treściową, jak i trafność diagnostyczną skal czynnikowych. Trafność diagnostyczną skal czynnikowych sprawdzono w toku badań w ramach, których
stwierdzono istotne i wysokie korelacje skal (super)czynnikowych z kwestionariuszami do pomiaru cech z modelu pięcioczynnikowego, cech temperamentu, wybranych cech osobowości oraz kompetencji społecznych.